0918.328.579

Nẹp hoàn thiện góc ngoài bằng thép mạ kẽm, GAB005R

14.500 

Giúp cạnh, góc cột thẳng, cứng, tinh tế và chắc chắn.