0918.328.579

Vải địa không dệt TS nhập khẩu Malaysia

15.000 

TS 20/30/50/60/80

Nhập khẩu Malaysia

Thích hợp dự án yêu cầu kỹ thuật cao