0918.328.579

Vải địa kỹ thuật không dệt ART

10.000 

Vải địa kỹ thuật dùng trong công tác cây cảnh, hồ cảnh quang, gia cố nền móng yếu, công tác san lấp và củng cố đê điều.